nói chuyện với sếp

Nếu có cơ hỏi hãy hỏi sếp những câu hỏi này

Nếu có cơ hỏi hãy hỏi sếp những câu hỏi này

Hãy tìm lý do để cảm ơn các nhân viên của mình. Tìm ra một thành tích nào đó, cho dù nó nhỏ và bày tỏ sự đánh giá cao của bạn: “Cảm ơn vì bạn đã chăm sóc khách